Generelle reisevilkår

Generelle reisevilkår

BEKREFTELSE

En bestilling er bindende når Viking World Tours har mottatt en muntlig eller skriftlig bekreftelse. Endelig pris er ikke garantert før en endelig bekreftelse er gjort. Etter at bekreftelse er sendt ut, gjelder fortsatt forbehold om endringer i avsnittet ovenfor. Noen ganger ønsker leverandør eller flyselskap en tidligere bekreftelse med betaling for å unngå prisøkning. Da tar vi kontakt med kunden for å høre om en tidligere betaling er aktuell.

 

BETALING OG BETINGELSER

Depositum på 10% av reisens totale pris betales til Viking World Tours innen 7 dager etter bestillingen, eller om regler krever det, etter endelig bekreftet reise. Reisen betales i sin helhet til Viking World Tours senest seks uker før avreise. Vi aksepterer ikke betaling med kredittkort. Flybilletter kan avbestilles frem til de skrives ut. Ved avbestilling etter at billetter er skrevet ut er det ingen refusjon av disse billettene. Flybilletter og andre reisedokumenter vil bli sendt per e-post cirka to uker før avreise. Betalingsbetingelsene kan variere i forhold til hvilke regler som man må forholde seg til i forhold til Viking World Tours sine leverandører. Ved kjøp av flybilletter til kampanjepris og spesialtilbud, kan fristen på forfallsdato være mindre enn 6 uker. Ved bestilling senere enn 45 dager før avreise forfaller hele beløpet til betaling umiddelbart.

 

DEN REISENDES PLIKTER

Den reisende har selv ansvar for å kontrollere at alle dokumenter er riktige i forhold til navn, datoer osv. Viking World Tours må kontaktes umiddelbart om noe ikke skulle stemme. Dersom den reisende ikke er norsk statsborger, er hun/han pliktet til å opplyse om dette ved bestilling av reisen. Den reisende er også pliktet til å opplyse om spesielle allergier som skal tas hensyn til eller om vedkommende har med seg spesialbagasje på reisen (sportsutstyr, barnevogn, barnesete, osv.). Den reisende må overholde betalingsfristene og må ved avreisen ha nødvendige reisedokumenter som gyldig pass, visa, vaksinasjonsattester, o.l. Den reisende forplikter seg til å rette seg etter regler gitt av offentlige myndigheter og våre representanter og må ikke opptre til sjenanse for andre. Ved utilbørlig oppførsel kan den reisende bli avvist fra reisen og må selv bære kostnadene med hjemreise.

 

FORBEHOLD OM ENDRINGER

Alle priser er basert på dagens tariffer, avgifter og valutakurser. Det tas forbehold om uforutsette prisendringer vedrørende transportomkostninger, brennstoffpriser, skatter, avgifter eller gebyrer i lufthavn eller valutakurser som er anvendt i prisberegningen. Dersom økning i valutakurs fra bestillingstidspunkt til sluttfakturering er på mer enn 5% vil et valutatillegg bli lagt til. Ved økning i valutakurs over 10% kan kunden velge å avbestille reisen mot et administrasjonsgebyr på kr. 250 pr. person. Det tas også forbehold om endringer i programmet som skyldes forsinkelser, værforhold, sykdom eller andre uforutsette hendelser på reisen. Det kan også bli foretatt mindre justeringer i dag til dag programmet. Informasjon om planlagte endringer blir tilsendt den enkelte før avreise. Flyskatter kan endre seg og blir endelig satt ved utsendelse av siste faktura som blir sendt ut cirka syv uker før avreise.

 

ENDRING

Den reisende kan forandre reisedag, reisemål, hotell o.l. mot et administrasjonsgebyr på kr 250,- pr. person pr. endring, dersom Viking World Tours har mulighet til å etterkomme nye ønsker. Endring av navn på flybilletter før dokumentutstedelse er ikke mulig uten å betale gebyr. Gebyrets størrelse avhenger av flyselskap og billettype. I de fleste tilfeller er det ikke mulig å gjøre endringer i navn. En ny reservasjon må som oftest gjøres til dagens pris. Etter at flybilletten er skrevet ut er det ikke mulig å gjøre endringer. En endring i antall reisende uavhengig av årsak kan medføre endring i pris pr. person. Denne endringen kan skje fordi mange transport- og safariselskaper tar betalt pr. bil og ikke pr. person.

 

VED AVBESTILING FØR AVREISEN GJELDER FØLGENDE REGLER

Avbestilling må skje straks det foreligger en grunn for ikke å gjennomføre reisen. Avbestilling vil medføre et gebyr – avhengig av avbestillingstidspunktet – som regnes fra den dato arrangøren mottar beskjeden (innenfor åpningstid mandag – fredag 09.00-16.00). Ved avbestilling 6 uker eller mer før avreise er avbestillingskostnaden beløpet som ble betalt som depositum. Mindre enn 6 uker: 60 % gebyr Mindre enn 4 uker: 80 % gebyr Mindre enn 2 uker 100 % gebyr. Flybilletter som er utstedt refunderes ikke ved en eventuell avbestilling. Se punkt vedr. betaling og betingelser over. Ved kjøp av flybilletter til kampanjepris er det ingen refusjon – noen flybilletter kan refunderes delvis og beløp varierer fra flyselskap til flyselskap. Beløp for gebyr vil bli opplyst ved forespørsel i de ulike tilfellene. Refusjon på avbestilt reise har en behandlingstid på 2 – 3 uker og et administrasjonsgebyr på kr 250 vil bli belastet.

 

REISEFORSIKRING

Reiseforsikring er en nødvendighet ved reise til utlandet. En reiseforsikring er en omfattende forsikring og gir rettigheter ved tyveri, ulykker, sykdom, og lignende. Viking World Tours tilbyr ikke reiseforsikring. Reiseforsikring kan kjøpes gjennom sitt eget forsikringsselskap.

 

AVBESTILLINGSFORSIKRING

Viking World Tours tilbyr ikke avbestillingsforsikring. Avbestillingsforsikring er som oftest inkludert i en helårs reiseforsikring. Viking World Tours anbefaler alle sine kunder å sjekke forsikringer og hva som er inkludert før avreise.

 

AVBESTILLING / UTEBLIVELSE

Ved avbestilling før dokumentutstedelse beholder Viking World Tours depositumet i sin helhet. Landarrangementet kan ikke avbestilles kostnadsfritt etter muntlig eller skriftlig bekreftelse, se punktet om betaling og betingelser ovenfor. Vi anbefaler alle våre kunder å tegne reise- og avbestillingsforsikring.

 

KLAGE

Hvis reisende mener å ha grunn til å klage over arrangementer, skal dette påpekes først på reisemålet/bosted. Hvis ikke dette fører frem så skal kunden kontakte vår lokale agent på stedet. Kontaktinformasjon står i reisedokumentene. Hvis kunden føler hun/han ikke får den hjelp som behøves, skal kunden kontakte Viking World Tours. Dersom kunden ønsker å påberope seg en mangel etter at pakkereisen har påbegynt, skal hun/han gi arrangøren eller formidler melding om dette (som nevnt over) når han har oppdaget ”mangelen”. I motsatt fall taper kunden retten til å påberope seg reklamasjon. Klager etter hjemkomst (uten å ha tatt kontakt under reisen) betyr at kunden mister sine rettigheter. Klagefrist er satt til 4 uker etter reisens avslutning og skal være skriftlig. Ved senere mottatt klage etter reisens slutt vil klagen bli avvist og ikke behandlet.

 

ANSVAR

Viking World Tours opptrer kun som agent for leverandørene. Turoperatøren står således ansvarsfritt for skade eller tap som måtte oppstå under reisens avvikling. Det vises også til flyselskapenes ansvarsbetingelser, inntatt i flybilletten. Omkostninger som oppstår pga. streik, start eller landingsforbud, forsinkelser, værforhold og andre forhold som ikke skyldes forsømmelser fra arrangøren må bæres av den reisende selv. Videre står Viking World Tours ansvarsfri for tap eller skade på personlige effekter tilhørende de reisende. Viking World Tours er medlem av Reisegarantifondet – se www.rgf.no . Vi viser også til Lov om pakkereiser – se fullstendig lovtekst hos Lovdata: www.lovdata.no/all/nl-19950825-057.html

 

FORCE MAJEURE

Kunden har rett til å avbestille pakkereisen dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før pakkereisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de forannevnte, og det er rimelig grunn til å anta at disse forholdene også vil gjøre seg gjeldende når pakkereisen skal ta til etter avtalen. Tilsvarende gjelder der begivenheter som nevnt i foregående punkt inntreffer på reisen og dette innebærer en reell risiko for kunden. Ved avbestilling etter første ledd har kunden krav på å få tilbakebetalt det kunden har betalt for pakkereisen. Kunden har ikke rett til å avbestille etter reglene i denne bestemmelsen dersom avtalen ble inngått til tross for at kunden kjente eller måtte kjenne til den begivenheten som påberopes som grunnlag for avbestilling. Vi forholder oss til landinformasjon gitt av UD:www.landsider.no

 

VISUM

For norske statsborgere kreves det visum til flere av våre destinasjoner. Dette vil bli opplyst om i våre reisebekreftelser. For andre nasjonaliteter er det den reisendes ansvar å sjekke med konsulater eller ambassader.